بازدید سفیر عمان از شرکت و کارخانجات آسانسور و پله برقی بهران

 

بازدید سفیر محترم کشور عمان در تهران جناب آقای سعودبن احمد البروانی و رایزن اقتصادی کشور عمان جناب آقای اسعد الحسینی از مجموعه آسانسورو پله برقی بهران