به بهران بپیوندید

*نام :
*نام خانوادگی :
*نام پدر :
* شماره شناسنامه :
* تاریخ تولد :
* محل تولد :
* مذهب:
*تلفن :
*پست الکترونیکی :
*تلفن همراه :
* آدرس محل سکونت :
* وضعیت تاهل :
تعداد فرزند:
* وضعیت نظام وظیفه :

سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی تاریخ اخذ مدرک محل اخذ مدرک

سوابق کاری
تاریخ شروع مدت سمت نام کارفرما تلفن محل کار علت ترک کار

نام دو تن از کسانی که ضامن شما هستند ( به غیر از بستگان نزدیک )
نام و نام خانوادگی سمت آدرس و تلفن محل کار
نام معرف:
میزان آشنایی با زبان انگلیسی : خواندن: نوشتن:
سابقه کیفری :
آیا تمایل به اضافه کاری دارید؟ :
* هرگونه اعتیاد (حتی سیگار) خود را بنویسید:
میزان سابقه بیمه:
شماره دفترچه:
میزان حقوق درخواستی:

هر توضیحی که لازم می بینید در این قسمت ذکر کنید: