نام و نام خانوادگی (*)
نام شرکت (*)
فکس (*)
تلفن (*)
موبایل (*)
کاربرد آسانسور:
مسافربر
بیماربر
خودرو بر
باربر
هوم لیفت
ویلچر بر
مشخصات کابین:
ظرفیت (*)
وزن کابین (*)
ارتفاع (*)
مسافت (*)
سرعت
وزن کل کابین(ظرفیت+وزن کابین +متعلقات) (*)
مشخصات چاه آسانسور:
طول (*)
عرض (*)
ارتفاع از کف pit تا زیر سقف چاه
عمق چاه (*)
Over Head (*)
روش مونتاژ جک:
مستقیم از زیر(1:1)
مستقیم از کنار(1:1)
غیر مستقیم(2:1)
دوبل مستقیم از زیر
دوبل مستقیم از کنار
دوبل غیر مستقیم